Az óvodai felvétel eljárásrendje
Utolsó frissítés: 2024.02.29.

Tájékoztató Törökszentmiklós Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák felvételi rendjéről a 2024/2025-ös nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2024. augusztus 31-ig harmadik életévét betöltött (óvodai jogviszonnyal még nem rendelkező) gyermek beíratása – a meghirdetett időpontban – a szülő / gondviselő számára kötelező. Az érintett gyermek 2024. szeptember 1-jétől óvodaköteles.

A 2021. augusztus 31-ét követően született gyermekek (akik 3. életévüket 2024. augusztus 31. után a 2024/2025- ös nevelési év során töltik be) nem óvodakötelesek, óvodakötelezettségük 2025. szeptember 1-vel kezdődik.

Az Nkt. 8. § (1) alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai felvételre történő jelentkezés időpontja:
2024. április 22-től (hétfőtől) – április 26-ig (péntekig)

A szülő a fent megjelölt napokon 7:30 és 17:00 óra között személyesem nyújthatja be a jelentkezési lapot a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény székhelyén (Törökszentmiklós, Kossuth u. 126. IV. em.)

A jelentkezési lap beadásakor az alábbi igazolványok bemutatása szükséges:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló igazolvány/ anyakönyvi kivonat
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben van, a jelentkezési lap mellé csatolni szükséges:

 • a gyermekre vonatkozó Szakértői Bizottsági véleményt
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát
 • határozatot hátrányos helyzetről
 • határozatot halmozottan hátrányos helyzetről
 • gyámhatósági határozatotAz óvodák címlistája, a körzetükhöz tartozó utcajegyzék, valamint a jelentkezési lap valamennyi óvodában megtalálható, ill. letölthető az intézmény (www.tsztm-varovi.hu) és a polgármesteri hivatal (www.torokszentmiklos.hu) oldalakról.

Ha az óvodaköteles gyermek, az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő, a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban köteles értesíteni a Törökszentmiklósi Járási Hivatalt és az intézmény igazgatóját.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kerül felvételre, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A gyermekek felvételéről az intézmény igazgatója dönt, figyelembe véve a szülők és a tagintézmény- igazgatók kérését, véleményét

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: az Oktatási Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa megjelölt Oktatási bizottsági tag), az intézményi Szülői Szervezet választmányának elnöke és a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény vezetője.

A jelentkezés után, az intézmény vezetője legkésőbb 2024. május 7-ig dönt az intézményhez beérkező felvételi kérelmekről, döntéséről írásban, 2024. május 21ig postai úton értesíti a szülőket.

Ha a szülő kéri, elektronikus úton is értesítést kaphat felvételi kérelméről.

Az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény címére  kell írásban benyújtani. Az intézmény igazgatója a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést.

A beiratkozás időpontja:
2024. május 21-24-ig de: 7:00-11:00 du: 14:00-17:00 óráig

A gyermek óvodai felvételéről szóló értesítésben a szülő tájékoztatást kap arról is, hogy gyermeke melyik óvodába nyert felvételt.

A szülőnek a beíratás időpontjában kell felkeresnie azt az óvodát, ahová felvételt nyert gyermeke és ott kell beíratnia gyermekét.

Beíratáshoz szükséges iratok:

 • értesítés óvodai felvételről
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyáját

A pótbeiratkozás időpontja:
2024. május 31. 7:30-16:00 óráig

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Letöltési lehetőségek:
Óvodai beíratás eljárási rendLetöltés

Ovis hétköznapok

Tavaszi Galéria megnyitó

Tavaszi Galéria megnyitó

Ovi Galériánkban idén tavasszal egyik kedves nagymamánk, Tóth Zsigmondné Erzsike néni horgolt alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitóján a Maci nagycsoportosai, -köztük unokája- köszöntötték az alkotót, aki ezután megismertette a gyermekeket a horgolás technikájához...

bővebben
Víz világnapja

Víz világnapja

Óvodánkban a VÍZ VILÁGNAPJA minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára. Csoportjaink, a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően komplexen, több szempontot figyelembe véve,...

bővebben