TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

HIVATALOS OLDALA

Tagóvodák
Aranyalma tagóvoda

Aranyalma tagóvoda

Óvodánk Törökszentmiklós város szívében helyezkedik el. Jelenleg 3, kor szerint vegyes összetételű (3-7 éves korig) csoportban neveljük a gyermekeket. Nevelőközösségünk tagjai munkájuk iránt elkötelezett óvodapedagógusok, akik vallják: az óvodapedagógus-gyermek kapcsolat alapja a gyermek önmagáért való elfogadása, szeretete.

Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, jogait, személyiségének természetes fejlődését. Folyamatos napirendben szervezzük a vegyes csoportok életét. Csoportszobáink otthonosak, jól felszereltek, berendezéseink a gyermekeket igényeihez igazodnak. Olyan eszközöket biztosítunk a gyermekek számára, amelyek elősegítik a felfedező tanulást, önálló megfigyelési lehetőségre, tapasztalásra, gyakorlásra biztosítanak lehetőséget. Széles, világos folyosónk alkalmas az óvoda teljes gyermeklétszáma számára programok (pl. bábelőadások, közös ünnepségek) lebonyolítására is.

Udvarunk nagy alapterületű, jól felszerelt, biztosítja a szabad mozgás, edzés, a jó állóképesség fejlesztését. A vegyes összetétel következményei: óvodán belül lehetőség van csoportválasztásra (testvérek, rokonok, barátok, szomszédok ugyanabban a csoportban lehetnek), a rugalmas beiskolázás megoldható csoportváltás nélkül. Minden gyermek megtalálja a neki illő feladatot, s ő dönti el az időt, a sorrendet, és választja meg a tevékenységet a feladat elvégzéséhez (mit, mikor, kivel, mivel, hogyan). Az idősebbek átadják tapasztalataikat, ismereteiket a fiatalabbaknak. Megoldást jelenthet a lassabban érő és fejlődő gyermekek nevelésében is, ahhoz elégséges időt és érzelmi biztonságot nyújt.

A játékot az óvodás gyermek legjellemzőbb életmegnyilvánulásának, az iskola előtti kor legfontosabb, leginkább fejlesztő alaptevékenységének, a nevelési eszközének, módszerének, szervezeti keretének tekintjük. A hosszú, egybefüggő játékidőt minden gyermek maga tagolja a biológiai szükségleteinek (étkezés, testápolás) megfelelően, az általunk megadott időkereten belül. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően alakítjuk ki egészséges életrendjüket, melynek alapja a folyamatos napirend. Figyelembe vesszük azt az életmódot, amit a család folytat, amelyet a gyermek, otthon megszokott. Megerősítjük azt, ami a családban jó és pótoljuk azt, amit a család nem tud megadni.

A szociális tanulásban hangsúlyosak a normák, értékek és viselkedésformák. Elveinket és módszereinket a bátorító pedagógia és az erőszakmentes kommunikáció határozzák meg. Tudjuk, hogy minden gyermek arra vágyik, hogy szeressék és elfogadják. Nevelésünkkel arra törekszünk, hogy minden gyermek értékesnek érezze magát. Konfliktushelyzetben megértetjük velük tetteik következményeit, ezért az óvodánkba járó gyermekek képesek egyezkedni, békülni, jóvátenni. Lehetővé tesszük az önkifejezést, elősegítjük az önérvényesítés közösség számára is elfogadható módjait.

Bízunk a gyermekekben, és szabadságra nevelünk. Az értelmi fejlesztés a gyermekek aktív közreműködésével történik. Életkori sajátosságaiknak megfelelő, változatos tevékenységekben cselekvő módon ismerkednek a természeti és társadalmi környezetükkel, a világgal, a művészetekkel (zene, vizuális, irodalom, báb).

A gyermekek egyéni fejlesztését megtervezzük. „Egészség – Játékosság” alapítványunkat hatékonyan működtetjük, melynek célja: a gyermekek testi-lelki egészsége megóvásának segítése, fejlesztő óvodai környezet, élettér biztosítása, kirándulások, kulturális programok szervezése. Óvodai nevelésünk színvonalas működéséhez nagyban hozzájárul óvodánk alapítványának anyagi támogatása.

Aranykapu tagóvoda

Aranykapu tagóvoda

Óvodánk, a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu Tagóvodája, mely 1907 óta funkcionál óvodaként, így nemzedékek nőttek fel benne. A forgalom zajától távolabb, biztonságos, szép környezetben várjuk a gyermekeket esztétikusan felújított patinás épületünkben. Négy csoportszobánk világos, esztétikus, célszerűen berendezett, a gyermekek igényeihez igazított. Bútorainkat az elmúlt években pályázati keretekből teljesen kicseréltük. Ezen pályázatoknak köszönhetően játékeszköz készletünk is bővült a legmodernebb játékokkal, melyek segítik a gyermekek sokoldalú, komplex fejlődését, fejlesztését.

Játszóudvarunk az utcától teljesen védett, biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára.
Szakmai munkánk biztosítéka, hogy a gyermekek életkorához alkalmazkodó jó tárgyi feltételekkel és gyermekszerető, jól képzett nyitott munkatársakkal rendelkezünk.

Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett, kedves, odafigyelő dajkák és pedagógiai asszisztens segíti.

Nevelőmunkánk során célunk, hogy tartalmas és örömteli óvodáséletet biztosítsunk gyermekeinknek, és a családokkal együttműködve, a családi nevelés kiegészítőjeként, a 2,5-7 éves gyermekekből, a világra rácsodálkozni tudó, kiegyensúlyozott személyiséget neveljünk.

A szülőkkel nevelőpartneri kapcsolatra törekszünk, melyekhez különböző családi programokat szervezünk. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség fejlesztését, az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkör biztosítását, a gyermekek egyéni képességeinek figyelemmel kísérését, a lemaradásokból fakadó felzárkóztatást, különféle élményszerű tevékenységek szervezését és a tehetség kibontakoztatását.

Játékos tanulással, egyéni képességfejlesztéssel szeretnénk elérni azt, hogy óvodásaink kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát. Napirendünkben a legtöbb időt az örömteli játékra, játékos tevékenységekre fordítjuk, biztosítjuk, hogy gyermekeink különböző tevékenységekben tapasztalják meg és fedezzék fel, a világ sokoldalúságát, sokszínűségét.

Kiemelt nevelési területeink az egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés és szocializáció, értelmi nevelés és az anyanyelvi nevelés megvalósítása.
Óvodai életünk szerves részei az óvodán kívüli élménynyújtások a tanulmányi séták, kirándulások, esetenként pályázati forrásokból színházlátogatások. Lehetőség szerint óvodába meghívott vendégművészek műsoraival is színesítjük az óvoda jeles napjait.

Családias légkörben várjuk a leendő óvodásainkat, szüleiket és családjaikat, akik közül többen óvodáséveiket e falak között töltötték.

Napfény Tagóvoda

Napfény Tagóvoda

Óvodánk Törökszentmiklós déli részén helyezkedik el, könnyen megközelíthető a város bármely pontjáról. Az óvoda épülete 2014-ben egy komplex energetikai pályázat segítségével megújult. Megtörtént az épület külső homlokzatának szigetelése, nyílászáró cseréje, ill. geotermikus fűtési rendszer került beüzemelésre. Udvarunk nagy fákkal körbeölelt, ahol a szabadtéri játékeszközökön kívül, tornapálya és futópálya is segíti a gyermekek mozgásfejlődését. Csoportszobáink tágasak és világosak. Gyermekbarát elrendezésük és a kialakított játékterek segítik az önfeledt játékot, nevelőmunkánk hatékonyságát. Egy-egy csoportba közel azonos életkorú gyermekek járnak. A csoportokban elhivatott, lelkiismeretes, a művészetek iránt érdeklődő, elkötelezett óvodapedagógusok és dajka nénik végzik a gyermekek nevelését, fejlesztését.

Óvodai nevelésünk sajátosságát Nagy Jenőné:„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív programjának felhasználásával határoztuk meg, mely a művészeteket, és ezen belül a néphagyományőrzést állította a kisgyermekek nevelésének szolgálatába. A múlt és a művészet értékeinek megismeréséért évszakonként „Ovigaléria” kiállítást rendezünk, a környezetünkben élő kézművesek, művészek, gyűjtők alkotásaiból, gyűjteményeiből. Ezzel egy időben „Évszak-koncerteket” tartunk. Mindkét rendezvényünk nyilvános a szülők előtt.

A társas kapcsolatok alakítását a bátorító nevelés elvei szerint végezzük, melynek alapelvei megtalálhatók a csoportok információs tábláin. Tevékenységeinkben megbújik a humor, amely oldja a feszültséget, lazít, és jó közérzetet teremt a gyermekek és nevelők számára egyaránt.

A nevelésünk megsegítésére vizuális szimbólumrendszereket alkalmazunk. Így jelezzük pl. a tevékenységek helyét, folyamatát, a megtanulásra szánt meséket-verseket, énekeket. Ezen kívül sok szemléltetőképpel, kiírással találkozhatnak a hozzánk látogatók. Ezeken a képeken, kiírásokon át közvetítjük, nevelésünk tartalmát, szokásrendszerét. Szokásrendszerünkkel biztonságot adunk gyermekeinknek, hisz a kisgyermek szereti, ha tudja, mit szabad és mit nem! Ez megnyugtatja őket. Olyan erkölcsi tulajdonságok megerősítését tartjuk feladatunknak, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság.

Pedagógiai programunkkal arra törekszünk, hogy a gyerekeknek és szüleiknek is olyan óvodai életben legyen részük ami, felfedezésre csodálkozásra, a szép meglátására ösztönzi őket. Minden módszertani eszközt annak szolgálatába állítunk, hogy a gyermekek érzelem-gazdag, élményekkel teli életet éljenek meg óvodánkban, ezért a nevelők tetteikkel is azt sugározzák, hogy:

„TISZTELLEK TÉGED, FONTOS VAGY NEKEM, CSAKIS RÁD FIGYELEK, ÉS SEGÍTEK NEKED, HA SZÜKSÉGED VAN A SEGÍTSÉGEMRE.”

Napraforgó tagóvoda

Napraforgó tagóvoda

Óvodánk 1979-ben – a Nemzetközi Gyermekévben – nyílt meg. Jelenleg 3 csoportban neveljük a gyerekeket. Lehetőség szerint tiszta életkorú csoportok kialakítására törekszünk. Tornatermünk, fejlesztő szobánk, nagy területű, jól felszerelt udvarunk van. A kisgyermekek nevelését 6 óvodapedagógus végzi. Munkánkat 3 szakképzett dajka, pedagógiai asszisztens, jelenleg 1 konyhai kisegítő és karbantartó segíti.

Helyi pedagógiai programunk címe /Különböző képesség, azonos esély/, tükrözi pedagógiai célkitűzéseinket.

Legfontosabb feladatainknak tekintjük:

  • A gyermekek gondozását, testi, lelki szükségleteik kielégítését, az egészséges életmód szokásainak kialakítását.
  • A szocializáció fejlesztését, a közösségi élet szokás-, és szabályrendszerének elsajátíttatását.
  • A gyermekek egyéni képességeinek, fejlettségének figyelembe vételét, a differenciált fejlesztés biztosítását.
  • Az esélyegyenlőség, az esélyteremtés biztosítását, a szociális hátrányok, és azok negatív hatásainak csökkentését.
  • Sajátos feladatunk a cigány nemzetiségi nevelés magyar nyelven.

Nevelésünk sajátos rendszere (Kedves Ház pedagógia) lehetővé teszi a gyermekek változó, eltérő szükségleteinek figyelembe vételét, a differenciált egyéni képességfejlesztést, a családok fokozottabb mentális, érzelmi és szociális támogatását. Alkalmazzuk a roma kultúra azon irodalmi, zenei, képzőművészeti értékeit, amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz.

Nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, általa pedig a szociális képességek, kompetenciák elsajátítására, erősítésére.
A szülőkkel való együttműködés óvodai nevelésünk alapeleme, a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk őket a különböző eseményekbe. A hagyományos kapcsolattartási formákon kívül sajátos alkalmakon is találkozunk, pl.: Családi napok, Nyitott ház programok, Szülők klubja, a Cigány Kultúra Világnapja.

Minden ősszel megrendezzük a Napraforgó hetet, melyen hagyományos népi mesterségeket, szokásokat ismertetünk meg meghívott mesteremberek közreműködésével. Az „Óvodába indulok” hét keretében az óvodakezdést megelőzően ismerkedhetnek meg a gyermekek –szüleikkel együtt- a leendő óvó nénikkel, dajka nénikkel, az új környezettel.

Nyitnikék Tagóvoda

Nyitnikék Tagóvoda

A NYITNIKÉK (Damjanich úti) óvoda a város szélén szép természeti környezetben helyezkedik el. Életkor szerinti csoportokban, családias légkörben fogadjuk a gyerekeket. Tevékenységeinket az évszakkörök témáihoz igazítjuk érdekes, változatos programokat biztosítva.

Óvodánk a város egyik legszebb, legnagyobb óvoda udvarával rendelkezik, melyben lehetőség van a gyerekek mozgásának fejlesztésére, a környezet megfigyelésére, gyakorló – és gyógynövény kert művelésére, valamint regisztrált madárbarát óvoda lévén sok-sok madár megfigyelésére (látcsővel, nagyítóval ), valamint madáritatásra, etetésre.

fy;”>Törekszünk a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás kialakítására. A nagyobb csoportokkal lehetőség szerint évente szervezünk erdei óvodai kirándulást a szolnoki Széchenyi parkerdőbe.

Szépen felújított óvoda épületünkben sok szülőkkel közös programot szervezünk („együtt a családdal” programjaink): ősszel mindenki várja „alma-fesztiválunkat”, februárban farsangi mulatságunkat.  A kézműves játszóházainkra is mindig sok az érdeklődő. A családi pályázatokra értékes, közös alkotásokat készítenek a családok, melyek egy ideig óvodánkat díszítik.

Gyermeknap alkalmából egy teljes hétig szervezünk örömszerző programokat a gyerekeknek (bűvész műsor, szabadtéri versenyek, óvónők bábszínháza, kézműves foglalkozás, stb).

Az évente kétszer megjelenő DAMI-OVI újságunkból tájékozódhatnak rendezvényeikről, programjainkról.

Sok tapasztalattal rendelkező, sokoldalúan képzett nevelőtestületünk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztését végzik – drámajátékokkal, zenei fejlesztéssel, gyermektánccal mozgásfejlesztéssel, kreativitást fejlesztő kézműves foglalkozásokkal, természetbúvár szemlélet alakításával, az egészséges életmód kialakításával, valamint nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek testi-lelki jól létének biztosítására.

Szeretettel várjuk óvodánkba azokat a gyerekeket és szülőket, akik szeretnék a megfelelő fejlesztés mellett szép környezetben, szeretetteljes légkörben tudni gyermekeiket.

Százszorszép Tagóvoda

Százszorszép Tagóvoda

Óvodánk 1974-ben épült a Fáy András lakótelep szomszédságában, 1975. április 14-én vehették birtokba a gyerekek. Hosszú évekig szinte csak a lakótelepen élő gyerekeket tudtuk felvenni, néhány éve már kibővített a körzetünk, de érkeznek hozzánk gyerekek a város minden pontjáról.

Óvodánk 72 férőhelyes, három csoportos, osztott, életkor szerinti szerveződésben működik. Személyi feltételeink adottak, hat óvodapedagógusunk munkáját, három szakképzett dajka és pedagógus képesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens segíti. Óvodapedagógusaink számos továbbképzésen vettek és vesznek részt módszertani kultúrájuk, ismereteik bővítése érdekében. Csoportszobáink tágasak, jól felszereltek, igényesen berendezettek. Játékeszközeink színvonalasak, alkalmasak a játékérdeklődés felkeltésére és megtartására. Óvodánk nagy udvara ligetes, jól tagolt, udvari játékaink lehetőséget biztosítanak a gyerekek számára a változatos játékra és mozgásra.

A gyermekek sokoldalú, komplex fejlesztését az egészséges életmódra nevelés, a mozgás hatásmechanizmusán keresztül valósítjuk meg. Az egészséges életmód alakítása érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek testi képességeinek, mozgáskészségek fejlesztésére, az egészséges környezet biztosítására és a kapcsolódó erkölcsi tulajdonságok megalapozására, formálására. Gondoskodunk a szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, segítjük a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatását. A gyerekek képességeinek megfelelő műveltségtartalmakat közvetítünk, egészséges fejlődésükhöz, fejlesztésükhöz befogadó környezetet biztosítunk.

Meggyőződésünk, hogy életmód és szemléletváltásra van szükség, ezért az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás és a mozgás iránti igényt már az óvodában szeretnénk megalapozni.

A mozgás szervesen beépül óvodai életünk mindennapjaiba. Változatos mozgásformák, mozgáslehetőségek biztosításával alakítjuk a gyermekek igényét a rendszeres mozgás iránt, annak érdekében, hogy megmaradjon természetes mozgáskedvük, megtapasztalják saját lehetőségeik határait.

Lehetőséget biztosítunk a mozgásra a teremben, a szabadban, eszközzel és eszköz nélkül, spontán és szervezett formában egyaránt. A szabad mozgás, a szabad játék napirendünk szerves része, ösztönözzük az önkéntességet, az önállóságot, a kreativitást.

Sok színes, változatos program és tevékenység szervezésével, befogadó, gyermekközpontú óvodai légkörben segítjük a gyerekeket abban, hogy örömmel jöjjenek óvodába, jól érezzék magukat, hogy minden gyermek megtalálja az igényének, érdeklődésének, képességeinek legmegfelelőbb tevékenységi formát, átélje az alkotás örömét.

A családok érdeklődők, segítséget nyújtanak programunk megvalósításában, tevékeny résztvevői programjainknak. A szülők partnerek az együttnevelésben, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó együttműködésben. A jó hangulatú közös munka délelőttök, nyílt napok, sport délelőttök, kézműves délelőttök, a túrák, és ünnepélyek nagy élményt jelentenek gyermekeinknek és a felnőtteknek egyaránt.

Tulipánkert Tagóvoda

Tulipánkert Tagóvoda

Óvodánk a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Tulipánkert tagóvodája több mint százéves múltra tekint vissza. A város nyugati részén található, megújult külső és belső környezetben, három csoportban várjuk, fogadjuk a gyermekeket. Az udvarunk változatos lehetőségeket biztosít a gyermekek fejlesztésére, a szabad játékra.

Családias légkörben gondoskodunk a gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és szociális fejlődéséről, életkoruknak és egyéni fejlettségüknek, érzékenységüknek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a családokkal szoros kapcsolatot építsünk ki a gyermekek együttnevelése érdekében.

1906-ban épült óvodánk hagyományait ápolva munkánk alapjául a múlt értékeinek megbecsülését választottuk. A magyarság hagyományait, kultúráját, értékeit szeretnénk élővé tenni a mai gyermekek és felnőttek számára. Sajátos nevelési gyakorlatunkban a népi hagyományok őrzésére, ápolására, a természet szeretetére, a család tiszteletére, a gyermekek aktivitására, cselekvési vágyára és érzelmi fogékonyságára építünk. Tesszük ezt azért, mert ma nagyon kevés gyermek hozza magával a szülői házból a természetre rácsodálkozás, az együttjátszás, együtt éneklés örömét. Ezért úgy gondoltuk, hogy a hagyományok felelevenítésével, őrzésével a családok bevonásával örömteli, érzelem gazdag óvodás éveket nyújthatunk a gyermekeknek.

A népi hagyományok tárházából, a gyermekek életkorának megfelelő, számukra örömteli, élményeket adó és cselekvésre késztető elemeket válogattunk össze, illesztettünk be a nevelés folyamatába.

Fokozatosan és folyamatosan fedezzük fel szűkebb és tágabb környezetünket. Megismerkedünk közvetlen lakókörnyezetünkkel, városunk jellegzetes épületeivel. Színházba, kiállításokra látogatunk el. Ősszel és tavasszal kirándulunk.

Büszkék vagyunk a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeinkre: szüret, „maci nap” Pünkösdi királyválasztás, tavaszi kirándulások. Egy-egy ünnep előkészületeibe mindig bevonjuk a szülőket, igyekszünk nyitott óvodát kialakítani.

FACEBOOK