TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

HIVATALOS OLDALA

közzétételi lista

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet értelmében az alábbi adatokat teszi közzé.
Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, és az étkezéssel kapcsolatos információk külön menü pont alatt találhatók.

1.Intézményi adatok

Az intézmény hivatalos neve: Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény
Az intézmény OM azonosító száma: 035728
Az intézmény törvényességi ellenőrzési szerve: Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Az intézmény székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 126. IV. em.
Az intézmény telefonszáma: 06-56/391-243
Az intézmény email címe: ovodak@fibermail.hu
Az intézmény weboldala: www.tsztm-varovi.hu
Intézményvezető: Kolozsvári Andrea

Intézményvezető-helyettesek:

 

Horváth Julianna
Fejszés Istvánné

Óvodatitkárok:

 

Baloghné Ollé Éva
Sándorné Földi Ágota

Gazdasági ügyintéző:

 

Dudicsné Sárai Erika
Szombatiné Nagy Katalin

1.2. Az intézmény tagintézményei, elérhetőségei

tagintézmény tagintézmény vezető tagintézmény címe tagintézmény e-mail címe, telefonszáma
Tulipánkert Fejszés Istvánné 5200 Törökszentmiklós

Hunyadi u. 14.
tulipankert@tsztm-varovi.hu
06-56/390-258
Aranyalma Tótáné Búzás Csilla 5200 Törökszentmiklós

Almásy u. 9.
aranyalma@tsztm-varovi.hu

06-56/390-028
Aranykapu Vargáné Bagdi Ilona 5200 Törökszentmiklós

Arany J. u. 22.
aranykapu@tsztm-varovi.hu

06-56/390-892
Napfény Vékony Andrea 5200 Törökszentmiklós

Bajcsy-Zs. u. 9.
napfeny@tsztm-varovi.hu

06-56/390-295
Nyitnikék Bosznai Éva 5200 Törökszentmiklós

Damjanich u. 23.
nyitnikek@tsztm-varovi.hu

06-56/390-789
Százszorszép Dögeiné Bóka Erzsébet 5200 Törökszentmiklós

Herman Ottó. u. 2/a.
szazszorszep@tsztm-varovi.hu

06-56/390-017
Napraforgó Fajt Györgyné 5200 Törökszentmiklós

Kossuth u. 21.
napraforgo@tsztm-varovi.hu

06-56/390-192

 

A pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők végzettsége és szakképzettsége

Engedélyezett tagóvodák száma: 7
Engedélyezett csoportok száma: 24
Az intézmény férőhelyeinek száma: 553
Engedélyezett álláshelyek száma: 84,5
Óvodapedagógusok száma: 48
Gyógypedagógusok száma: 2
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: főiskola

Óvodapedagógusok szakképzettsége:

 

2 fő közoktatási vezető
1 fő óvodai menedzser
2 fő óvodai tehetségfejlesztő
1 fő mentálhigiéné
3 fő fejlesztő pedagógus
5 fő vezető óvodapedagógus
1 fő szakvizsga gyógytestnevelés területen
Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 33
Pedagógiai asszisztensek száma: 8 fő

Pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége:

 

2 fő felsőfokú
fő középfokú
Dajkák száma: 24 fő
Dajkák iskolai végzettsége: 4 fő középfokú+OKJ
20 fő alapfokú+OKJ

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése
Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A gyermek abban a naptári évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. A 2,5 éves gyermek csak abban az esetben vehető fel, amennyiben már minden 3 éves gyermek óvodai elhelyezése megtörtént és még van üres óvodai férőhely.
A jelentkezők számának figyelembe vételével a fenntartó dönt az intézményben indítható csoportok számáról, a csoportokba felvehető gyermekek létszámáról, majd tájékoztatja erről az intézményvezetőt.
Az intézményvezető dönt a gyermekek felvételéről, a gyermekcsoportokba történő beosztásáról, a szülők és a tagóvoda vezetők véleményének kikérése mellett. Túljelentkezés esetén, az e feladatra alakult bizottság dönt.
A gyermeket elsősorban, abba a tagóvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A szabad tagóvoda választás lehetősége is fennáll, amennyiben a létszámok azt megengedik. Az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról. Az intézményvezető által hozott esetleges elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelmet a jegyzőnek címezve, az intézményvezetőnek kell benyújtani, a határozat kézhezvételétől számítva 15 napon belül.

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény gyermeklétszáma

tagintézmény/férőhely csoportok
száma
gyermek
létszám
számított
létszám
Tulipánkert 4 71 81
férőhely: 76 Katica 20 21
Maci 23 23
Tapsi-füles 23 23
Pillangó 5 14
Aranyalma 3 62 63
férőhely: 67 Katica 19 19
Margaréta 21 22
Mókus 22 22
Aranykapu 4 87 89
férőhely: 90 Csillag 22 22
Katica 21 21
Pillangó 24 24
Süni 20 22
Napfény 4 77 81
férőhely: 81 Maci 17 17
Katica 20 21
Pillangó 20 23
Süni 20 20
Nyitnikék 3 70 71
férőhely: 66 Katica 23 23
Maci 21 21
Süni 26 27
Százszorszép 3 67 69
férőhely: 73 Gomba 22 23
Katica 24 25
Mókus 21 21
Napraforgó 3 60 61
férőhely: 66 Katica 23 24
Margaréta 16 16
Vackor 21 21
intézményi összesen: 24 494 515

 

A nevelési év rendje


A nevelési év
2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
– Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap.
Intézményünk ezeken a napokon is biztosítja a gyermekek ellátását a szülői igényeknek megfelelően.
– A nyári karbantartási szünet két turnusban zajlik, melynek időpontját február 15-ig nyilvánosságra hozzuk.

Törökszentmiklós, 2020. október 1.

 

Kolozsvári Andrea

intézményvezető

 

FACEBOOK

Kedves Szülők! Óvodáinkban az ügyeleti ellátás során, sajnos több esetben is elfordult, hogy tüneteket produkáló, vagy otthonukban covid teszt eredményre váró szülők – akik később pozitívak lettek - több napon keresztül bevitték gyermeküket az óvodába, veszélyeztetve ezzel az oda járó gyermekek és dolgozók egészségét. Ezért nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket és kérjük, hogy legyenek érzékenyek és tudatosan figyelmesek a környezetükben megjelenő tünetekre és a gyerekeket, mint elsődleges kontaktokat az ilyen esetekben ne vigyék óvodába, továbbá addig sem, amíg a teszt eredményére váró családtag nem produkál negatív tesztet. Bízunk felelős döntésükben és együttműködésükben. Kolozsvári Andrea intézményvezető
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS